JavaDevMatt.pl – Mateusz Kupilas

Programista, przedsiębiorca, gamedev, bloger.

LibGDX – Liczenie punktów i naprawa gita

W tym odcinku napisaliśmy liczenie punktów w grze i popsuliśmy branch w gicie… 😉 przy okazji pokazałem jak to później naprawić.

Kod źródłowy odcinka: https://github.com/JavaDevMatt/tutorialclicker/tree/tut5

 

Klasa TutorialClickerGame

package pl.javadevmatt.tutorialclicker;import pl.javadevmatt.tutorialclicker.screens.SplashScreen;

import com.badlogic.gdx.Game;
import com.badlogic.gdx.Gdx;
import com.badlogic.gdx.Preferences;

public class TutorialClickerGame extends Game {
	
	public final static String GAME_PREFS = "pl.javadevmatt.preclicker.prefs";
	public final static String GAME_SCORE = "pl.javadevmatt.preclicker.prefs.score";
	
	public final static String GAME_NAME = "Tutorial Clicker";
	
	public final static int WIDTH = 480;
	public final static int HEIGHT = 700;
	
	private boolean paused;
	
	private Preferences prefs;
	
	private int points;
	
	@Override
	public void create () {
		init();
		this.setScreen(new SplashScreen(this));
	}
	
	private void init() {
		prefs =  Gdx.app.getPreferences(GAME_PREFS);
		loadScore();
	}

	private void loadScore() {
		points = prefs.getInteger(GAME_SCORE);
	}

	public void addPoint(){
		points++;
		updateSavedScoreInPrefs();
	}
	
	public void resetGameScore() {
		points = 0;
		updateSavedScoreInPrefs();
	}

	private void updateSavedScoreInPrefs() {
		prefs.putInteger(GAME_SCORE, points);
		prefs.flush();
	}

	/**
	 * ---------------------
	 * getters and setters
	 * 
	 */

	public boolean isPaused() {
		return paused;
	}

	public void setPaused(boolean paused) {
		this.paused = paused;
	}

	public int getPoints() {
		return points;
	}
	
}

Klasa GameplayScreen

package pl.javadevmatt.tutorialclicker.screens;

import pl.javadevmatt.tutorialclicker.TutorialClickerGame;
import pl.javadevmatt.tutorialclicker.entities.Player;

import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.BitmapFont;
import com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.InputEvent;
import com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.ui.Button;
import com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.ui.Button.ButtonStyle;
import com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.ui.Label;
import com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.ui.Label.LabelStyle;
import com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.utils.ClickListener;

public class GameplayScreen extends AbstractScreen{
	
	private Player player;
	private Button playerButton, resetScoreButton;
	private Label scoreLabel;

	public GameplayScreen(TutorialClickerGame game) {
		super(game);
	}
	
	@Override
	protected void init() {
		initPlayer();
		initPlayerButton();
		initResetScoreButton();
		initScoreLabel();
	}
	
	private void initResetScoreButton() {
		resetScoreButton = new Button(new ButtonStyle());
		resetScoreButton.setWidth(100);
		resetScoreButton.setHeight(100);
		resetScoreButton.setX(330);
		resetScoreButton.setY(560);
		resetScoreButton.setDebug(true);
		
		stage.addActor(resetScoreButton);
		
		resetScoreButton.addListener(new ClickListener(){
			@Override
			public boolean touchDown(InputEvent event, float x, float y,
					int pointer, int button) {
				
				game.resetGameScore();
				
				return super.touchDown(event, x, y, pointer, button);
			}
		});
	}

	private void initScoreLabel() {
		LabelStyle labelStyle = new LabelStyle();
		labelStyle.font = new BitmapFont();
		scoreLabel = new Label("", labelStyle);
		scoreLabel.setX(20);
		scoreLabel.setY(650);
		stage.addActor(scoreLabel);
	}

	private void initPlayerButton() {
		playerButton = new Button(new ButtonStyle());
		playerButton.setWidth(460);
		playerButton.setHeight(360);
		playerButton.setX(10);
		playerButton.setY(170);
		playerButton.setDebug(true);
		
		stage.addActor(playerButton);
		
		playerButton.addListener(new ClickListener(){
			
			@Override
			public boolean touchDown(InputEvent event, float x, float y,
					int pointer, int button) {
				
				player.reactOnClick();
				game.addPoint();
				
				return super.touchDown(event, x, y, pointer, button);
			}
			
		});
	}

	private void initPlayer() {
		player = new Player();
		stage.addActor(player);
	}
	
	@Override
	public void render(float delta) {
		super.render(delta);
		update();
		
		spriteBatch.begin();
		stage.draw();
		spriteBatch.end();
	}

	private void update() {
		scoreLabel.setText("Score: " + game.getPoints());
		stage.act();
	}


	

}

 

banerjd